Sermon – Youth Sunday 14 June 2020

Dear People of St Paul’s

Greeting in Jesus’ name on this Youth Sunday!

We thank Revds Buli and Bruce Woolley for their sermon this Youth Sunday and for the Youth for their photo contribution, compiled by Mandisa Gumada.

Watch the Video on here YouTube

Please find the text of their sermon below.

Morning everyone, Bruce and I are joining you from Raisethorpe, in Pietermaritzburg

Sanibonani. Siyanibingelela sise-Raisethorpe eMaritzburg.namuhla.

Thanks so much Rev. Andrew for the invitation to share with you on this Youth Sunday

Siyabonga kumfundisi u-Andrew ngesimemo ukuze sabelane nani ngezindaba zikaNkulunkulu kelelisonto labasha.

This morning we will be looking at the New Testament reading taken from Romans, chapter 5, reading from verse 1.

Namuhla sisobheka incwadi yabaseRoma isahluko 5 sifunde kusukla evesini lokuqala kuya kwelesihlanu.

Let us pray:

Masikhulele

Kwangathi amazwi, imilomo yethu, nemicabango yezinhliziyo zethu,

zingakhazimulisa igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Amen.

Romans 5:1-8 New International Version (NIV)

Peace and Hope

ukuthula nethemba

Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God.

Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope. And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.  You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good  person someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.

So Bruce, when you were preparing for you sermon? What actually came to mind when reading the scripture in Romans?

Ngesikhathi ulungiselela intshumayelo yakho ngabe yini ekufikele emqondweni wakho uma sifunda incwadi yabaseRoma?

Sermon

It doesn’t take a rocket scientist to know that something is wrong with the world. Evil is all around us. People do terrible things. Nature is both a kind and a destructive force. As we get older and begin examining our world, we notice that life just doesn’t add up. It’s not fair.

Akudingi ukuba yinjula lwazi ukwazi ukuthi kuningi okungahambi kahle emhlabeni. Ububi bisizungezile, abantu benza izinto ezimbi. Imvelo inobuhle kanjalo nobungozi.

Njengoba sikhula uma siqaphela sesiyabona ukuthi kuningi okungahlangani kahle empilweni nokungakhi mqondo.

Why do we spend so much of our life trying to make things right? We try to make things right with our parents. We have to make things right with our friends. We need to make things right at work. Why is it that so much of life is not right? The Bible tells us the answer. Our world is not working the way God designed it to work. People don’t live the way God designed them to live. The Bible tells us that God created a happy and holy world, where all creatures lived together in peace and harmony. But everything changed when Adam and Eve rebelled against God by eating the forbidden fruit.

Kungani sichitha isikhathi esiningi ezimpilweni zethu sizama ukulungisa izinto. Sizama ukulungisa okonakele nabazali bethu. Silwa nokulungisa ubudlewano obonakele nabangani bethu. Nasemsebenzini senza okufanayo. Kungani kubukeka sengathi impilo kayihambi kahle. Incwadi engcwele inazo izimpenduli kulemibuzo.

Umhlaba esiphila kuwo kawusebenzi ngalendlela uNkulunkulu ayewudale ngayo. Abantu kabasaphili ngalendlela uNkulunkulu ayebadale ngayo. Incwadi engcwele isitshela ukuthi Unkulunkulu wadala umhlaba pnentokozo, ongcwele lapho konke okudaliweyo kuzophila ngokuthula nothando. Kodwa konkw kwaphenduka uma uAdama benoEva bevukela lokhu okwakulicebo likaNkulunkulu ngokudla isithelo ababetshelwe ukuba bangasithinti.

Ever since that time, mankind has been estranged from God. We have been running away from God. As Romans 3:23 says, “For all have sinned and fall short of the glory of God.” This means that you aren’t right with God. You never have been. All the problems in the world around us? They stem from the fact that mankind is not right with God. This mess we see around us is our mess, and there is no way we can fix it. This is the bad news.

Kusukela lapho ubudlelwano noNkulunkulu kabuphindange bababuhle. Silokhu sibaleka kulokhu okuyicebo likaNkulunkulu. Njengoba isho incwadi yabaseRoma 3:23, Ngokuba bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu.

But if I’m not right with God, how can I get right with God? What is the solution? Is there something I can do? Our purpose today is to help you answer these questions and more. We have to start with the bad news, because Adam and Eve’s first sin is what brought this mess upon us. Because of their rebellion, we stand under the wrath of God. We inherit their brokenness. From there we will take a long look at Christ’s work on the cross. We will discover together how Jesus deals with God’s wrath and secures for us eternal life, how he reverses the badness brought into the world by Adam and Eve. We are going to work through this in the form of an interview.

Kepha uma ngingekho esimweni esihle noNkulunkulu, ngingakulungisa kanjani lokhu, ngabe yisiphi isixazululo, ngabe kukhona engingakwenza. Injongo yethu namuhla ukuba sikusize ukwazi ukuphendula lemibuzo. Kumele siqale ngezindaba ezimbi, ngenxa ka-Adam noEva isono sehlela kithi kwaba yisiqalo sokonakala kwezinto. Ngenxa yokuziphatha kwabo sibhekene nolaka lukaNkulunkulu. Samukeliswa ubuhlwempu babo. Kusukela lapha sizobhekisisa indaba kaKristu nemisebenzi yakhe ngokusifela esiphambanweni. Sizothola ukuthi ngabe uJesu wabhekana kanjani nolaka lukaNkulunkulu wasizuzela ukuphila okuphakade, wasiguqula kanjani isimo esibi esalethwa nguAdam noEva. Sizokwenza lokhu ngokusebenzisa imibuzo sanhlolokhono.

What does it mean to be justified in our faith or being justified by God?

Kusho ukuthini ukulungisiswa ngokukholwa nokulungisiswa nguNkulunkulu

Justification means that God counts as righteous in His sight the sinner who believes in Jesus. AND – we are all sinners!

Ukulungisiswa kusho ukuthi uNkulunkulu usibona njengabalungileyo, izoni ezikholelwa kuJesu

What is justification?

Kusho ukuthini ukulungisiswa

Justification is a change in our standing before God.

Ukulungisiswa kusho ukuguquka esimweni esikuso phambi kweNkosi

What is the basis for our justification?

Siyini isisekelo sokulungisiswa

The basis for our justification is the blood of Christ which was shed for us.

Isisekelo sokulungisiswa siyigazi likaJesu elachithelwa thina

How are we justified?

Silungisiswa kanjani

We are justified freely by God’s grace through the redemption we receive through Jesus Christ.

Silungisiswa ngomusa emva kokwamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi.

Lets look at the Old Testament – how were Old Testament believers saved?

Makesibheke iTestamente elidala, ngabe babesindiswa kanjani kudala?

Old Testament believers were keeping the Ten Commandments, and making sacrifices to God in the temple, because its impossible to keep the Ten Commandments all the time!

Abantu kudala babegcina imiyalelo elishumi, benza iminikelo kuNkulunkulu emathempelini ngokuba akulula ukugcina lemiyalelo elishumi ngasosonke isikhathi.

What is our part in this whole “justification” process?

Ngabe yiliphi iqhaza lethu kukho konke lokhu

Our part in justification is to put our faith in Jesus Christ and His blood which was shed for our sins. Its not about what we can do – its about what He did for us through His death, resurrection, and ascension.

Iqhaza lethu kuloludaba lokulungisiswa ngukubeka ithemba lethu eNkosini ujesu nasegazini layo elachithelwa thina. Akumele sihlale kakhulu kulokhu esingakwenza kepha sibhekise amehlo ethu kulokhu asenzela khona ngokufa kwakhe esiphambanweni, ekuvukeni kanjalo nasekunyukeleni kwakhe phezulu.

Where does faith come from?

Kuvelaphi ukukholwa

Faith comes from paying careful attention to God’s exact statements of fact in His Word, and living by them in faith. I like to say that faith comes from us seeing what we cant believe; and believing what we cannot see – if that makes sense. LOL!

Ukukholwa kuvela ngokuthi siqaphele kakhulu ukufundisa kukaNkulunkulu siphinde siphile ngokwezimfundiso nokukholwa. Ukukholwa kuvela lapho sibona lokhu okungakholakali, sikholelwe kulokho esingakuboniyo. Ngiyathemba ngiyezwakala LOL!

What do I have to believe to have a “saving” faith?

Ngabe yini okumele ngiyikholwe ukuze ngizuze ukholo lwensindiso

To have a “saving” faith, we need to believe that Jesus died for sinners and that He is the Saviour.

Ukuze sizuze insindiso kumele sikholwe ukuthi uJesu wafela thina zoni nokuthi ungumsindisi.

So, what type of person do you have to be, to be justified through Jesus? It must only be people who are “angels”?

Ngabe kumele ubengumuntu onjani ukuze ulungisiswe ngenxa kaJesu, noma kumele kubengabantu abazingelosi

Not at all, LOL, God justifies ungodly sinners, like you and I, and everybody watching, who believe Him about what Jesus came and did for us all – ungodly sinners.

Akunjalo, uNkulunkulu uyabalungisisa ngisho abayizoni njengami nawe nabobonke abantu abakholelwa kuye nalokhu uJesu asenzela khona.

How do we receive this “Free” gift of justification which God wants to give us? It must be really difficult?

Siwamukeliswa kanjani lomusa iNkosi efuna ukusamukelisa wona

Not at all, we are freely justified by what God has done through His Son, our Lord and Saviour, Jesus Christ. None of it is about us, its all about HIM and what He did for us!

Akunjalo, sonke samukeliswa umusa nokulungisiswa ngalokhu uNkulunkulu asenzela khona ngendodana yakhe eyiNkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Ayikho ngathi lendaba kepha ingomsebenzi uJesu asenzela wona ngokusifela.

Conclusion:

Isiphetho

Thanks for that Bulelwa. I want to share a story I read in preparation for this week Charlotte Elliott was a young woman who was deeply concerned about her relationship with God.

Ngiyabonga kumam wakwami uBulelwa, ngifisa ukwabelana nani ngodaba engilufundile olumayelana noCharlotte. U-Charlotte Elliot wayengowesifazane omncane owayekhathazekile ngobudlelwane bakhe noNkulunkulu

She went to church and had heard the gospel several times, but she had not yet trusted Christ to forgive her sins.

Wavakashela esontweni, walalela ivangeli izikhathi eziningana kepha wayengakamuthembi uJesu ukuba angathetthelela izono zakhe.

One day an old Huguenot preacher visited her home. In the course of conversation, he said in his direct way, “Charlotte, when are you going to come to Jesus?” Taken aback, she replied, “Oh, I don’t know how.” The old preacher said, “You don’t know how? Why, you come to Jesus just as you are.” Later that evening, she couldn’t shake those words. She knelt by her bed and put her trust in Jesus Christ as her sinbearer. From that experience, she wrote a hymn:

Ngelinye ilanga umfundisi omdala wavakashela ikhaya lakhe. Kwathi besaxoxa, wathi kuye “Charlotte uzamamukela nini uJesu? Ngokwethuka waphendula wathi, “anagazi kanjani” Umfundisi wabuza wathi. “kawazi ukuthi ukuthi kuJesu uza unjalo. Lamagama kamfundisi amhlupha kakhulu ngalobobusuku. Wakhuleka edusze nombede wakhe wabeka itheba lakhe kuJesu njengomthwali wezinkinga zakhe. Lokho kwamholela ekutheni abhale lelihubo elilandelayo.

Just as I am, without one plea,

But that Thy blood was shed for me,

And that Thou biddest me come to Thee,

O Lamb of God, I come, I come!

Just as I am, and waiting not

To rid my soul of one dark blot;

To Thee, whose blood can cleanse each spot,

O Lamb of God, I come, I come!

Just as I am, Thou wilt receive,

Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve;

Because Thy promise I believe,

O Lamb of God, I come, I come!

If you will come to Jesus right now, acknowledging your ungodliness, but trusting in His shed blood as the just payment for your sin, like the man Jesus spoke of who cried out, “God, be merciful to me, the sinner,” you, too, will go down to your house justified today.

Uma ungeza kuJesu manje, uvume iziphambeko zakho kuye ngokuba umethembe, wethembe igazi lakhe elachithelwa wena njengenhlawulo yesono sakho, njengendoda uJesu akhuluma ngayo eyalila yathi “Nkosi yiba nomusa kimi njengesoni” nawe ungawa ngedolo lapho ukhona unxuse ukuba ulungisiswe ngegazi likaJesu namuhla.

Buli’s going to now lead us in prayer.

Ubuli uzosihola ngomkhuleko

During this difficult time of the global pandemic, you are invited to make a contribution to the ministry and mission of our church by making a donation to the following account:   Account Name: St Paul’s Church      Account Number: 50854628623     Bank: First National Bank (FNB)     Branch Code: 221426  

Yours in Christ

Revd Dr Andrew Warmback

Rector: St Pauls, Durban